AVG/Privacy Policy (Nederlands/English/Francais/Deutsch)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Verenigingen krijgen hier ook mee te maken. Bed & Breakfast Zierikzee verwerkt tenslotte persoonsgegevens van haar gasten, bijvoorbeeld voor het uitsturen van overeenkomsten, e-mails en eventuele berichten en mededelingen betreffende Bed & Breakfast Zierikzee.

Ook Bed & Breakfast Zierikzee is dus gebonden aan deze nieuwe regels. Zo moeten wij onze gasten expliciet gaan vragen om toestemming om hun persoonsgegevens te mogen verwerken. 

Gasten die gebruik maken van de faciliteiten van Bed & Breakfast Zierikzee wordt gevraagd akkoord te gaan met onderstaande bepalingen:

Vraag expliciet toestemming aan Gasten van Bed & Breakfast Zierikzee. 

Bed & Breakfast Zierikzee moet toestemming van haar gasten hebben om persoonsgegevens te verwerken. Op welke manier Bed & Breakfast Zierikzee dit regelt, schrijft de AVG niet voor. Wel is het aan Bed & Breakfast Zierikzee om aan te tonen dat ze toestemming heeft gekregen. 

Een geldige toestemming is: 

* vrijelijk gegeven. Als Bed & Breakfast Zierikzee mag je een gast niet onder druk zetten om toestemming te geven.

* ondubbelzinnig. Het moet duidelijk zijn dat er toestemming verleend is. Bijvoorbeeld door een mondelinge of schriftelijke verklaring. Je mag dus niet uitgaan van het ‘wie zwijgt stemt toe-principe’.

* specifiek. Een gegeven toestemming geldt steeds voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Zo mag de lijst van e-mailadressen van Bed & Breakfast Zierikzee ten behoeve van de gasten van Bed & Breakfast Zierikzee alleen gebruikt worden door Bed & Breakfast Zierikzee.

* geïnformeerd gegeven. Bed & Breakfast Zierikzee moet haar gasten informeren over:

* de identiteit van Bed & Breakfast Zierikzee als organisatie.

* het doel van elke verwerking waarvoor Bed & Breakfast Zierikzee toestemming vraagt.

* welke persoonsgegevens Bed & Breakfast Zierikzee verzamelt en gebruikt.

* het recht dat gasten van Bed & Breakfast Zierikzee hebben om de toestemming weer in te trekken. 

Bed & Breakfast Zierikzee gebruikt van u de volgende persoonsgegevens: Uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Naam en adres zijn duidelijk. We moeten tenslotte weten met wie we te maken hebben.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor het communiceren van overeenkomsten en zaken die te maken hebben met het verblijf in Bed & Breakfast Zierikzee.

Uw telefoonnummer gebruiken we bij noodgevallen, wanneer zich zaken voordoen die een snelle afhandeling noodzakelijk maken.

Uw geboortedatum gebruiken we om te weten wat de leeftijd is van de gasten om zodoende een juiste afweging te kunnen maken m.b.t. de wensen van de gasten die Bed & Breakfast Zierikzee bezoeken

Uw bankrekeningnummer wordt slechts gebruikt m.b.t. betalingen.

Alle verzamelde gegevens worden digitaal opgeslagen op de computers van de eigenaar van Bed & Breakfast Zierikzee. De data van de computer van de eigenaar worden dagelijks geback-upt.

Bed & Breakfast Zierikzee zal onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens delen met derden.  

Uitzondering kan zijn wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Mocht er eventueel sprake zijn van een data-lek (bijvoorbeeld omdat de laptop van de eigenaar van Bed & Breakfast Zierikzee is gestolen met daarop de persoonsgegevens van Gasten van Bed & Breakfast Zierikzee), waardoor persoonsgegevens van leden potentieel gevaar lopen? Dan zal Bed & Breakfast Zierikzee dit data-lek vastleggen en hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook meld je een data-lek bij de eigenaar van Bed & Breakfast Zierikzee.

-----------------------------------------------------------------------------------

English:

The new privacy legislation, the General Data Protection Regulation (AVG), entered into force on 25 May 2018. Associations also have to deal with this. Bed & Breakfast Zierikzee finally processes the personal data of its guests, for example for sending out agreements, e-mails and any messages and announcements concerning Bed & Breakfast Zierikzee.

Bed & Breakfast Zierikzee is therefore also bound by these new rules. For example, we must explicitly ask our guests for permission to process their personal data.

Guests using the facilities of Bed & Breakfast Zierikzee are asked to agree to the following provisions:

Request explicit permission from Guests of Bed & Breakfast Zierikzee.

Bed & Breakfast Zierikzee must have permission from its guests to process personal data. The AVG does not prescribe how Bed & Breakfast Zierikzee arranges this. However, it is up to Bed & Breakfast Zierikzee to prove that it has received permission.

A valid permission is:

* freely given. As a Bed & Breakfast Zierikzee you cannot pressurize a guest to give permission.

* unambiguous. It must be clear that permission has been granted. For example through an oral or written statement. So you cannot start from the "who is silent agrees principle".

* specific. A given permission always applies to specific processing and a specific purpose. The list of e-mail addresses of Bed & Breakfast Zierikzee for the benefit of the guests of Bed & Breakfast Zierikzee may only be used by Bed & Breakfast Zierikzee.

* informed information. Bed & Breakfast Zierikzee must inform its guests about:

* the identity of Bed & Breakfast Zierikzee as an organization.

* the purpose of any processing for which Bed & Breakfast Zierikzee requests permission.

* which personal data Bed & Breakfast Zierikzee collects and uses.

* the right that guests of Bed & Breakfast Zierikzee have the right to withdraw the permission.

 Bed & Breakfast Zierikzee uses the following personal data: Your name, address, telephone number, date of birth, e-mail address and bank account number. 

Name and address are clear. After all, we must know who we are dealing with. 

The e-mail address is used for communicating agreements and matters related to the stay at Bed & Breakfast Zierikzee. 

We use your telephone number in case of emergencies, when matters arise that require a quick settlement. 

We use your date of birth to know the age of the guests in order to be able to make a proper assessment of the wishes of the guests who visit Bed & Breakfast Zierikzee 

Your bank account number is only used for payments. 

All data collected is digitally stored on the computers of the owner of Bed & Breakfast Zierikzee. The data from the owner's computer is backed up daily. 

Bed & Breakfast Zierikzee will under no circumstances share personal data with third parties.An exception may be when this is legally required and permitted. An example of this is that the police requests (personal) data from us in the context of an investigation. In such a case, we must cooperate and are therefore required to provide this information.

We can also share personal data with third parties if you give us written permission for this. Should there possibly be a data leak (for example because the laptop was stolen from the owner of Bed & Breakfast Zierikzee with the personal data of Guests of Bed & Breakfast Zierikzee), which could potentially endanger personal data of members? Then Bed & Breakfast Zierikzee will record this data leak and report this to the Dutch Data Protection Authority. You also report a data leak to the owner of Bed & Breakfast Zierikzee. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Francais:

La nouvelle législation sur la protection des données, le règlement général sur la protection des données (AVG), est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Les associations doivent également faire face à cela. Enfin, Bed & Breakfast Zierikzee traite les données personnelles de ses clients, par exemple pour l'envoi d'accords, de courriels ainsi que de tout message et annonce concernant Bed & Breakfast Zierikzee.

Bed & Breakfast Zierikzee est donc également lié par ces nouvelles règles. Par exemple, nous devons explicitement demander à nos invités la permission de traiter leurs données personnelles. 

Si vous utilisez les installations du Bed & Breakfast Zierikzee, veuillez accepter les dispositions suivantes:

Demander l'autorisation explicite des clients du Bed & Breakfast Zierikzee.

Le Bed & Breakfast Zierikzee doit avoir la permission de ses invités pour traiter des données personnelles. AVG ne prescrit pas comment le Bed & Breakfast Zierikzee organise cela. Il incombe au Bed & Breakfast Zierikzee de prouver qu'il a reçu l'autorisation.

Une autorisation valide est:

* donné gratuitement. En tant que Bed & Breakfast Zierikzee, vous ne pouvez pas forcer un invité à donner sa permission.

* sans ambiguïté. Il doit être clair que la permission a été accordée. Par exemple, par une déclaration orale ou écrite. Vous ne pouvez donc pas partir du principe "qui est silencieux est d'accord".

* spécifique. Une autorisation donnée s'applique toujours à un traitement spécifique et à un objectif spécifique. La liste des adresses e-mail du Bed & Breakfast Zierikzee au profit des clients du Bed & Breakfast Zierikzee ne peut être utilisée que par le Bed & Breakfast Zierikzee.

* information informée. Bed & Breakfast Zierikzee doit informer ses clients sur:

* l'identité de Bed & Breakfast Zierikzee en tant qu'organisation.

* l'objet de tout traitement pour lequel Bed & Breakfast Zierikzee demande une autorisation.

* quelles données personnelles Bed & Breakfast Zierikzee collecte et utilise.

* le droit de rétractation des hôtes du Bed & Breakfast Zierikzee.

Bed & Breakfast Zierikzee utilise les données personnelles suivantes: Votre nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, adresse e-mail et numéro de compte bancaire. 

Le nom et l'adresse sont clairs. Après tout, nous devons savoir à qui nous avons affaire. 

L'adresse e-mail sert à communiquer les accords et les problèmes liés au séjour au Bed & Breakfast Zierikzee. 

Nous utilisons votre numéro de téléphone en cas d'urgence, lorsque des problèmes nécessitent un règlement rapide. 

Nous utilisons votre date de naissance pour connaître l’âge des visiteurs afin de pouvoir évaluer correctement les souhaits des clients visitant le Bed & Breakfast Zierikzee.

Votre numéro de compte bancaire n'est utilisé que pour les paiements. 

Toutes les données collectées sont stockées numériquement sur les ordinateurs du propriétaire du Bed & Breakfast Zierikzee. Les données de l'ordinateur du propriétaire sont sauvegardées quotidiennement. 

Bed & Breakfast Zierikzee ne partagera en aucun cas des données personnelles avec des tiers.

Une exception peut être lorsque cela est légalement requis et autorisé. Un exemple en est que la police nous demande des données (personnelles) dans le cadre d’une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et sommes donc obligés de fournir ces informations.

Nous pouvons également partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez l'autorisation écrite.

Devrait-il y avoir une fuite de données (par exemple, parce que l'ordinateur portable a été volé au propriétaire de Bed & Breakfast Zierikzee avec les données personnelles d'invités de Bed & Breakfast Zierikzee), ce qui pourrait potentiellement mettre en danger les données personnelles des membres? Ensuite, le Bed & Breakfast Zierikzee enregistrera cette fuite de données et en informera l'autorité néerlandaise de protection des données. Vous signalez également une fuite de données au propriétaire du Bed & Breakfast Zierikzee.

-----------------------------------------------------------------------------------

Deutsch:

Die neue Datenschutzgesetzgebung, die Allgemeine Datenschutzverordnung (AVG), trat am 25. Mai 2018 in Kraft. Auch die Verbände müssen sich damit befassen. Bed & Breakfast Zierikzee verarbeitet abschließend die personenbezogenen Daten seiner Gäste, beispielsweise für das Versenden von Vereinbarungen, E-Mails sowie etwaiger Mitteilungen und Bekanntmachungen von Bed & Breakfast Zierikzee.

Bed & Breakfast Zierikzee ist daher auch an diese neuen Regeln gebunden. Beispielsweise müssen wir unsere Gäste ausdrücklich um Erlaubnis zur Verarbeitung ihrer persönlichen Daten bitten. 

Gäste, die die Einrichtungen des Bed & Breakfast Zierikzee nutzen, werden gebeten, den folgenden Bestimmungen zuzustimmen:

Bitten Sie die Gäste des Bed & Breakfast Zierikzee um eine ausdrückliche Erlaubnis.

Bed & Breakfast Zierikzee muss die Erlaubnis seiner Gäste haben, persönliche Daten zu verarbeiten.

Die AVG schreibt nicht vor, wie Bed & Breakfast Zierikzee dies arrangiert. Bed & Breakfast Zierikzee muss nachweisen, dass die Genehmigung erteilt wurde. Eine gültige Erlaubnis ist:

* frei gegeben Als Bed & Breakfast Zierikzee können Sie keinen Gast unter Druck setzen, um die Erlaubnis zu erteilen.

* eindeutig. Es muss klar sein, dass die Genehmigung erteilt wurde. Zum Beispiel durch eine mündliche oder schriftliche Erklärung. Man kann also nicht von dem Grundsatz "Wer schweigt einverstanden" ausgehen.

* spezifisch. Eine gegebene Erlaubnis gilt immer für eine bestimmte Verarbeitung und einen bestimmten Zweck. Die Liste der E-Mail-Adressen von Bed & Breakfast Zierikzee zu Gunsten der Gäste von Bed & Breakfast Zierikzee darf nur von Bed & Breakfast Zierikzee verwendet werden.

* informierte Informationen. Bed & Breakfast Zierikzee muss seine Gäste über Folgendes informieren:

* Die Identität des Bed & Breakfast Zierikzee als Organisation.

* Zweck der Verarbeitung, für die Bed & Breakfast Zierikzee die Erlaubnis beantragt.

* welche personenbezogenen Daten Bed & Breakfast Zierikzee erhebt und verwendet.

* das Recht, dass Gäste von Bed & Breakfast Zierikzee das Recht haben, die Erlaubnis zu widerrufen.

Bed & Breakfast Zierikzee verwendet die folgenden persönlichen Daten: Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Kontonummer. 

Name und Adresse sind eindeutig. Schließlich müssen wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. 

Die E-Mail-Adresse wird zur Mitteilung von Vereinbarungen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt im Bed & Breakfast Zierikzee verwendet. 

Wir verwenden Ihre Telefonnummer im Notfall, wenn Probleme auftreten, die eine schnelle Abwicklung erfordern. 

Wir verwenden Ihr Geburtsdatum, um das Alter der Gäste zu ermitteln, um die Wünsche der Gäste, die das Bed & Breakfast Zierikzee besuchen, richtig einschätzen zu können

Ihre Kontonummer wird nur für Zahlungen verwendet. 

Alle gesammelten Daten werden digital auf den Computern des Besitzers von Bed & Breakfast Zierikzee gespeichert. Die Daten vom Computer des Eigentümers werden täglich gesichert. 

Bed & Breakfast Zierikzee gibt unter keinen Umständen personenbezogene Daten an Dritte weiter.

Eine Ausnahme kann sein, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben und zulässig ist. Ein Beispiel dafür ist, dass die Polizei im Rahmen einer Untersuchung (persönliche) Daten von uns anfordert. In einem solchen Fall müssen wir zusammenarbeiten und müssen diese Informationen bereitstellen. Wir können personenbezogene Daten auch an Dritte weitergeben, wenn Sie uns hierzu schriftlich zugestimmt haben.

Sollte möglicherweise ein Datenleck auftreten (z. B. weil der Laptop vom Besitzer des Bed & Breakfast Zierikzee mit den persönlichen Daten der Gäste des Bed & Breakfast Zierikzee gestohlen wurde), wodurch möglicherweise die persönlichen Daten der Mitglieder gefährdet werden? Dann wird Bed & Breakfast Zierikzee dieses Datenleck aufzeichnen und der niederländischen Datenschutzbehörde melden. Sie melden dem Eigentümer von Bed & Breakfast Zierikzee auch ein Datenleck.